Home

Faith4U

Bron van al het leven

De liefde van Jezus Christus voor ons

Jij bent zo kostbaar in mijn ogen, zo waardevol, en ik houd zo veel van je dat ik de mensheid geef in ruil voor jou, ja alle volken om jou te behouden. Jesaja 43:4 NBV

Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Johannes 3:16 NBV

De vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. Galaten 5:22-23 NBV

De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan. 1 Korintiërs 13:4-5 NBV

Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we elkaar liefhebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons ten volle werkelijkheid geworden. 1 Johannes 4:12 NBV

Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. En bovenal, kleed u in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt. Kolossenzen 3:13-14 NBV

Laat mij in de morgen uw liefde horen, in u stel ik mijn vertrouwen, wijs mij de weg die ik gaan moet, mijn ziel verlangt naar u. Psalm 143:8 NBV

De bijbel

Het woord uit de bijbel

Het Woord is mens (Jezus christus) geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. Johannes 1:14 NBV

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Johannes 1:1 NBV

Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven, zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust. 2 Timoteüs 3:16-17 NBV

Want nooit is een profetie voortgekomen uit menselijk initiatief: mensen die namens God spraken werden daartoe altijd gedreven door de heilige Geest. 2 Petrus 1:21 NBV

Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden. Hebreeën 4:12 NBV

Als uw woorden opengaan, is er licht en inzicht voor de eenvoudigen. Psalm 119:130 NBVDe trooster/ de Heilige geest

In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest zweefde over het water. Genesis 1:1-2 NBV

Welnu, met de Heer wordt de Geest bedoeld, en waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid. 2 Korintiërs 3:17 NBV

Wie is in staat de mens te kennen, behalve de geest van de mens? Zo is alleen de Geest van God in staat om God te kennen. 1 Korintiërs 2:11 NBV

Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde. Handelingen 1:8 NBV

Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige Geest, die in u woont en die u ontvangen hebt van God, en weet u niet dat u niet van uzelf bent? U bent gekocht en betaald, dus bewijs God eer met uw lichaam. 1 Korintiërs 6:19-20 NBV

Moge God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop overvloedig zal zijn door de kracht van de heilige Geest. Romeinen 15:13 NBV

De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de heilige Geest zij met u allen. 2 Korintiërs 13:13 NBV


Terug komst

Aanvaardings gebed

Vader in de hemel, ik erken dat ik Jezus Christus nodig heb, die mij lief heeft en zelfs aan het kruis gestorven is om na 3 dagen uit de dood op te staan, om de prijs voor mijn zonden te betalen. Zonder U mis ik het doel waarvoor U mij geschapen heeft en ik wil daar graag met U samen verder naar zoeken. Ik wil de Here Jezus bedanken voor Zijn offer en Hem vragen in mijn leven te komen, en mij mijn zonden te vergeven, zodat ik met heel mijn hart, mijn ziel en mijn verstand Hem kan leren volgen.

Dank U Vader, dat ik nu mag weten een kind van God te zijn en dat ik het eeuwige leven van U heb ontvangen in de Naam van de Here Jezus Christus

Op het moment dat u Jezus Christus in uw hart aanneemt en dit geloof ook hardop uitspreekt, ontvangt u de Heilige Geest, die u persoonlijk de weg zal wijzen met Christus te leven. Uw leven zal gaan veranderen, soms een grote snelle verandering, meestal langzaam in een veranderingsproces. Andere christenen kunnen hierbij helpen, van een kerk/gemeente/huisgroep in uw woonplaats. Er zijn ook veel websites waar u informatie kunt vinden over het geloof en dagboekjes met Bijbelteksten met uitleg.

Het belangrijkste is dat u Hem zelf zoekt door in gebed al uw vragen en moeilijkheden met hem te delen, en vraagt of Hij u wil helpen en leiden. En dat U in de Bijbel gaat lezen wat de boodschap van de genade van de Here Jezus Christus betekent, dat in verschillende bijbelboeken in het Nieuwe Testament is te lezen.God antwoordt vaak op gebed door de bijbel, maar ook door mensen, of beelden of gedachten.

Het kan ook zijn dat u door een aanraking van Christus wordt genezen, innerlijk of lichamelijk, of dat u bevrijd wordt van jarenlange patronen in uw leven. U kunt liefde of warmte gaan ervaren van Christus of dat geloof en kracht zichtbaar gaan worden in uw ziekte, waardoor u bijvoorbeeld niet langer bang bent voor de dood. Ook door het lezen in de bijbel wordt uw leven veranderd, en het wordt duidelijker wat het verschil is tussen goed en kwaad.

Jezus Christus kan op zoveel manieren mensenlevens veranderen, Hij kent ieder mens persoonlijk en zal altijd het goede uitwerken. Er zijn vele prachtige getuigenissen van mensen die de Here Jezus hebben leren kennen, en hoe Hij werkt in mensenlevens.

U, HEER, bent een schild om mij heen, u bent mijn eer, u houdt mij staande. Psalm 3:4 NBV


Terug komst

Overlijden/ziels leven na het overlijden

En Jezus riep met luide stem: ‘Vader, in uw handen leg ik mijn geest.’ Toen hij dat gezegd had, blies hij de laatste adem uit. Lucas 23:46 NBV

Maar Jezus zei: 'Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, en ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven. Geloof je dat?' Johannes 11:25-26 NBV

Want de dood van een mens geeft me geen vreugde – spreekt God, de HEER. Kom tot inkeer en leef! Ezechiël 18:32 NBV

Wees niet bang voor hen die wel het lichaam maar niet de ziel kunnen doden. Wees liever bang voor Hem die in staat is én ziel én lichaam om te laten komen in de Gehenna. Matteüs 10:28 NBV

Wij weten dat wanneer onze aardse tent, het lichaam waarin wij wonen, wordt afgebroken, we van God een woning krijgen: een eeuwige, niet door mensen handen gemaakte woning in de hemel. 2 Korintiërs 5:1 NBV

Bevrijding

Bevrijder

Hij heeft zichzelf voor ons gegeven om ons van alle zonde vrij te kopen, ons te reinigen en ons tot zijn volk te maken, dat vol ijver is om het goede te doen. Titus 2:14 NBV

Dus wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn. Johannes 8:36 NBV


Terug komst

Terug komst/Hemel

Wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en de bazuin van God weerklinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren opstaan, en daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met hen op de wolken worden weggevoerd en gaan we in de lucht de Heer tegemoet. Dan zullen we altijd bij hem zijn. 1 Tessalonicenzen 4:16-17 NBV

In het huis van mijn Vader zijn veel kamers; zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken? Johannes 14:2 NBV


Doop

En dat water is een voorafbeelding van het water van de doop, waardoor u nu wordt gered. De doop wast niet het vuil van uw lichaam, het is een vraag aan God om een zuiver geweten. Hierom kunt u vragen dankzij de opstanding van Jezus Christus. 1 Petrus 3:21 NBV

Want door het geloof en in Christus Jezus bent u allen kinderen van God. U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed. Galaten 3:26-27 NBV

En heeft hij ons gered, niet vanwege onze rechtvaardige daden, maar uit barmhartigheid. Hij heeft ons gered door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwende kracht van de heilige Geest. Titus 3:5 NBV

Heel het volk liet zich dopen, en toen ook Jezus was gedoopt en hij aan het bidden was, werd de hemel geopend en daalde de heilige Geest in de gedaante van een duif op hem neer, en er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.’ Lucas 3:21-22 NBV


En wanneer dan mijn volk, het volk dat mij toebehoort, het hoofd buigt, al biddend mijn aanwezigheid zoekt en terugkeert van zijn dwaalwegen, dan zal ik het aanhoren vanuit de hemel, zijn zonden vergeven en het land genezen. 2 Kronieken 7:14 NBV

De HEER, uw God, is immers genadig en liefdevol; als u naar hem terugkeert, zal hij zich niet van u afwenden. 2 Kronieken 30:9 NBV

Websites